BR ปิดจ๊อบขายหุ้นซื้อคืน 650,000 หุ้น รับเงิน 2.27 ลบ.

BR ปิดจ๊อบขายหุ้นซื้อคืน 650,000 หุ้น ครบก่อนกำหนด รับเงิน 2.27 ลบ.


บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) หรือ BR ระบุว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินโดยเป็นการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2565 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.2565 โดยจำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายเป็นจำนวน 650,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนรวมทั้งสิ้น 650,000 หุ้น ได้แล้วทั้งหมด โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,275,000 บาท ดังนั้นจึงขอประกาศสิ้นสุดโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

Back to top button