เปิด 4 เงื่อนไข “ภูเก็ต” ไฟเขียวถอดแมสก์

“ภูเก็ต” ไฟเขียวถอดหน้ากากอนามัยภายใต้ 4 เงื่อนไข ทานอาหารเครื่องดื่ม ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ อยู่ในสถานที่โปร่ง เล่นกีฬาที่มีการเว้นระยะห่าง 2 เมตร เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย.65 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มดีขึ้น


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เผยแพร่คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1660/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระบุว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่ง ที่ 62/2565 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต ฉบับที่มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไปนั้น

โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อควบคุมการระบาดในบางพื้นที่โดยเฉพาะในสถานที่เสี่ยงที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลหรือกิจกรรมเสี่ยง ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขและรองรับการเปิดประเทศ จึงสมควรผ่อนคลายเกี่ยวกับการมิให้ประชาชนกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อป้องกันสถานการณ์การระบาดของโรคในปัจจุบันภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่กำหนด

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

รวมทั้งคำสั่ง ศบค. ที่ 10/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงพื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 จึงออกคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ยกเลิก คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 62/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 5)

ข้อ 2 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมีให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงผู้อยู่ในสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก ยกเว้น ในระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือในขณะออกกำลังกาย หรือเมื่ออยู่ในบริเวณโล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก บริเวณชายหาด สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร เป็นต้น

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Back to top button