GPSC ออกหุ้นกู้กรีนบอนด์ 1.2 หมื่นลบ. ชูดบ. 2.55-4.40% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 7-9 มิ.ย.นี้

GPSC ออกหุ้นกู้กรีนบอนด์ 5 ชุด วงเงินไม่เกิน 1.2 หมื่นลบ. อัตราดอกเบี้ย 2.55-4.40% ขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.65


บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 5 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ดังนี้

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.55% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท  อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.04% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.56% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ชุดที่ 4 จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท  อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ชุดที่ 5 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท  อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 7-9 มิ.ย. 2565

ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต่อนักลงทุนสถาบันคือ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

ขณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ “AA+” แนวโน้มอันดับเครดิต”Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2565

ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินไปใช้ในการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ทั้งจำนวน 12,000 ล้านบาท ภายใน 24 เดือนหลังออกหุ้นกู้

Back to top button