SENAJ ตั้งบ.ลูกใหม่ 2 บริษัท เดินหน้าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

SENAJ ตั้งบ.ลูก “เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 2” และ “เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 3” เดินหน้าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในการบริหารงานนิติบุคคล และการให้บริการบริหารจัดการโครงการ


นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธประธานเจ้าหน้าที่การเงินบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ SENAJ เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่11/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 197 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารงานนิติบุคคล และการให้บริการบริหารจัดการโครงการมีรายละเอียดดังนี้

โดยมีการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท ซึ่งมี บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 2 จำกัด มีจำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน 9,997 หุ้น ด้วยมูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท) จำนวน 999,700 บาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนเพื่อมุ่งเน้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ส่วนจำนวนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้นมูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ พร้อมกับจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 3 จำกัด โดยมีจำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน 9,997 หุ้นมูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท) จำนวน 999,700 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97ของทุนจดทะเบียนเพื่อมุ่งเน้นธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระโดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทจำนวนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้นมูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น โดยวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

Back to top button