ZIGA จับมือ “ปตท.-สุวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ฯ” ศึกษาจำหน่ายไฟฟ้า-พลังงานร่วม

ZIGA จับมือ “ปตท.-สุวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ฯ” ศึกษาจำหน่ายไฟฟ้า-พลังงานร่วม เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ-ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในสถานประกอบการ


บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานร่วม และการจัดการพลังงานระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และ บริษัทสุวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีวีล็อปเม้นท์ จำกัด (สุวรรณ)

สำหรับวัตถุประสงค์การร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและกำหนดแนวทางการให้บริการไฟฟ้าและพลังงานร่วม สำหรับสถานประกอบการ ด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม (cogeneration) และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy) และระบบจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานร่วม พร้อมทั้งบริหารจัดการพลังงาน เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในสถานประกอบการ

โดย ZIGA และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความสนใจตั้งสถานประกอบการภายใน โดยระยะเวลาบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ลงนามร่วมกัน หรือตามที่ทุกฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาออกไป

ทั้งนี้ในระหว่างระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง ทั้งสามฝ่ายอาจตกลงยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ก่อนครบกำหนดได้ โดยฝ่ายที่ต้องการยกเลิกจะต้องแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และต้องได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบถึงกิจกรรม หรือเรื่องที่ผูกพัน หรือดำเนินการค้างอยู่ให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จต่อไป

อนึ่ง ZIGA ประกอบธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล, ธุรกิจจำหน่ายท่อเหล็ก pre-zincภายใต้แบรนด์ ZIGA และท่อร้อยสายไฟ (electrical conduit) ภายใต้แบรนด์ DAIWA ด้วยนโยบายการส่งเสริม และสร้างความยั่งยืนของพลังงาน ด้วยพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมกับคู่ค้า คือ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ในโครงการนำร่องการใช้นวัตกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า Low carbon เพื่อก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำในการขุดเหมืองบิทคอยน์ ซึ่งบริษัทฯให้ความสำคัญกับ เสถียรภาพ ความมั่นคง ของพลังงานไฟฟ้า เพื่อการดำเนินงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาร่วมกัน ในการร่วมมือกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

Back to top button