GULF ดึง “กัลฟ์ โฮลดิ้งส์” ถือหุ้น “GIIL” รับ 1.68 พันลบ. เดินหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล

GULF รับทรัพย์ 1.68 พันลบ. ดึง “กัลฟ์ โฮลดิ้งส์” ถือหุ้น “GIIL” ในสัดส่วน 100% เดินหน้าสกุลเงินดิจิทัล BNB Coin ของ Binance


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ใน Gulf International Investment Limited (GIIL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และเป็นบริษัทที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล BNB Coin ของ Binance ให้แก่ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (GHT) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 4.86 (ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565) โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 50.10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราวประมาณ 1,681.67 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับต้นทุนการลงทุนใน GIIL ของบริษัทฯ ดังนั้นการทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดีรายการดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน GIIL เป็นผลให้ GIIL สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

Back to top button