PTG จัดกิจกรรม “ทำจริง ไม่ทิ้งกัน” มอบทุนการศึกษา-ส่งเสริมชีวิตชุมชน จ.ขอนแก่น

PTG จัดกิจกรรม “ซีเอสอาร์” โครงการทำจริง ไม่ทิ้งกัน ตำบลกุดน้ำใส และตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน รวมถึงมอบทุนการศึกษาน้องๆเรียนเก่งขาดแคลนทุนทรัยพ์จำนวน 43 ทุน มอบทุนละ 2,000 บาท และอุปกรณ์การเรียนการสอนจำนวน 20 โรงเรียน


บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกันเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุก ชุมชน “อยู่ดีมีสุข” โดยครั้งนี้พีทีจีได้นำพนักงาน รวมถึงพนักงานสถานีบริการน้ำมันพีทีในพื้นที่ และคลังน้ำมันพีที จังหวัดขอนแก่น มาร่วมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ตำบลกุดน้ำใส และตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เยาวชน และชาวบ้านผู้อาศัยในตำบลกุดน้ำใส จำนวน 10 ชุมชนและตำบล ม่วงหวาน จำนวน 14 ชุมชน ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งนี้ว่า PTG มีการดำเนินธุรกิจ และเติบโตคู่กับคนไทยมายาวนานกว่า 33 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพราะอยากเห็นคนไทย อยู่ดีมีสุข” ซึ่งในอำเภอน้ำพอง เนื่องจาก PTG มีคลังน้ำมันพีทีคลังแรกของภาคอีสาน และมีสถานีบริการน้ำมันพีที แห่งแรกในภาคอีสาน ซึ่งได้มาอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนกุดน้ำใส และชุมชนม่วงหวาน ทำให้บริษัทฯเลยมีความตั้งใจ เป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างสรรค์ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน กับโครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกันกิจกรรมค่ายอาสาที่ PTG มาช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ

ล่าสุดโครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกันได้รับรางวัล CSR of the year 2022 ซึ่งมีกิจกรรมหลักจาก “พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันได้มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 1,100 คน และที่นี่ได้เพิ่มอีกจำนวน 600 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับกิจกรรมซีเอสอาร์ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ในครั้งนี้ บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ตำบล กุดน้ำใส และตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 20 โรงเรียน ได้แก่ ตำบลกุดน้ำใส 6 โรงเรียน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตำบลม่วงหวาน 8 โรงเรียน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีการแจกทุนการ ศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 43 ทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 2,000 บาท

ทั้งนี้ยังมีการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้น้องๆใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ทั้ง 20 โรงเรียนอีกด้วย

รวมทั้งได้มอบโรงเพาะเห็ดเพื่อน้องและเชื้อพันธุ์เห็ดนางฟ้าให้กับโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสเพื่อประกอบอาหารกลางวันในอานาคต พร้อมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ทั้ง 2 ตำบล จำนวน 6,000 ตัว เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนเก็บรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิตต่อไป สนับสนุนพัฒนาการศึกษา โดยการแจกทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงาน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยมีโครง “PT ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุ ในตำบลกุดน้ำใส จำนวน 250 คน และตำบลม่วงหวาน จำนวน 350 คน พร้อมทีมจักษุแพทย์ มาให้ความรู้เรื่องดวงตา เพื่อให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้ไป ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง มอบของอุปโภคบริโภค ให้กับทั้ง 2 ตำบล จำนวน 10 ราย กิจกรรม “PT สร้างปอดให้ชุมชน” เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น และไม้กินได้ จำนวน 300 ต้น ณ ริมอ่างเก็บน้ำหนองเบ็ญ ตำบลม่วงหวาน และริมรั้วโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส จำนวน 300 ต้น และกิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม ที่มอบต้นไม้กินได้ เพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้าน

นอกจากนั้นยังมีโครงการ “PT แยกขยะเปียก ลดขยะโลก” กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน รวมถึงสร้างความรับรู้เรื่องประโยชน์ของการแยกขยะเปียก พร้อมมอบถังขยะเปียกรักษ์โลก จำนวน 50 ใบ ให้กับชุมชน เพื่อเปลี่ยนขยะเปียกเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในการปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และช่วยรักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ PTG ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่ง เสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง อยู่ดีมีสุข

 

Back to top button