ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งเกณฑ์ ICO portal-ขายโทเคนดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแล ICO portal และการเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้การกำกับดูแล ICO portal มีความชัดเจน เหมาะสม และมีมาตรฐาน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแล ICO portal และกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับดูแล ICO portal มีความชัดเจน เหมาะสม และมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับกรณีของ FA โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขข้อขัดข้อง และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าและการเสนอขายโทเคนดิจิทัลของ ICO portal ที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง (outsource) ได้ แตกต่างจากกรณีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลอื่นๆ เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแล ICO portal และกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.กำหนดห้าม ICO portal รับทำหน้าที่เป็น ICO portal ให้กับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลกรณีที่มี COI เช่น

(1) มีการถือหุ้นระหว่างกัน

(2) มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบของฝ่ายที่ทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือพนักงานซึ่งรับผิดชอบ ดูแล หรือปฏิบัติงานในการกลั่นกรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

(3) มีความเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียระหว่างกันในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ เป็นต้น

2.ให้ ICO portal สามารถมอบหมายงานให้ outsource ได้เฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ งานติดต่อและให้บริการแก่ผู้ลงทุนและงานสนับสนุนด้านการเสนอขายและการจองซื้อโทเคนดิจิทัล โดย ICO portal ต้องมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีการในการ outsource ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติและดูแลให้ผู้รับดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงต้องดำเนินการด้วยความสมเหตุสมผลและไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ (empty box) โดยห้าม ICO portal มอบหมายงานหลักของการให้บริการ ICO portal (core function) และต้องแจ้งรายละเอียดและรายงานสรุปการ outsource ให้ ก.ล.ต. ทราบด้วย เป็นต้น

3.ปรับปรุงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ การติดตามดูแลการดำเนินงานของ ICO portal ภายหลังได้รับความเห็นชอบ โดยกำหนดให้ ICO portal ต้องแจ้ง ก.ล.ต. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการทำหน้าที่ และการปรับปรุงข้อกำหนดตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนให้ชัดเจนและครอบคลุมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลดังกล่าว ที่เว็บไซต์  https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=816 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] , [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

Back to top button