IFA แนะผู้ถือหุ้นปฏิเสธเทนเดอร์ฯ NBC ราคา 1.30 บาท

IFA แนะผู้ถือหุ้นปฏิเสธเทนเดอร์ฯ NBC ราคา 1.30 บาท หลังพิจารณาราคาหุ้นช่วง 26 พ.ค.-10 มิ.ย.2565 ซื้อขายอยู่ระหว่าง 2.48-2.60 บาทต่อหุ้น


บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ นำส่งความเห็นความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อ จากกรณีกลุ่ม 1.นายบุญเอื้อ จิตรถนอม,2.นางกนิษฐา ซาฮัค อเล็กยาน,3.นางประจิตรา วรนาวิน,4.นายคมสหัสภพ นุตยกุล,5.นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ,6.นางแนนซี่  เฉลิมกาญจนา,7.นายอิชศีล สุวรรณวงศ์, 8.นางสาวนฤภร อรุณประพันธ์  เข้าซื้อหุ้นต่อจากบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)(“NATION”)

โดยกลุ่มดังกล่าวได้เข้าซื้อซื้อหุ้น NBC ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รวมจำนวน 691,032,167 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.46 ของหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งข้ามจุดร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้นผู้ทําคําเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โดยได้กำหนดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อวันที่ 8 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 12 ก.ค. 2565 ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ 1.30 บาท โดยกำหนดวันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ 15 ก.ค. 2565 โดยมีตัวแทนการรับซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

อย่างไรก็ตามล่าสุดบริษัทได้นำส่งความของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งให้หลักทรัพย์ บริษัท แอ๊ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ การเข้าทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่คํานวณได้ทางทฤษฎี IFA ได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้น NBC โดยพิจารณาจากวิธีการต่างๆ ได้แก่ วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี, วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี, วิธี มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด, วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด และวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ โดย IFA มีความเห็นว่าวิธีที่ เหมาะสมในการนำมาใช้ประเมินมูลค่าของ NBC ในครั้งนี้ คือ วิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ ซึ่งจะได้ราคาประเมินหุ้นเท่ากับ 0.68 – 0.77 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้จากการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ IFA ได้มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้น ควรตอบปฏิเสธ คําเสนอซื้อ หลักทรัพย์หุ้นสามัญของผู้ทําคําเสนอซื้อ แม้ว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ 1.30 บาทต่อหุ้นจะสูงกว่าราคาที่ประเมินได้ จากวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งถือได้ว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์มีความเหมาะสม โดยมีเหตุผลสนับสนุน คือ ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ NBC ในตลาดหลักทรัพย์ฯสูงกว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (หากพิจารณาถึงราคาตลาดหุ้น NBC ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2565 ราคาซื้อขายหุ้นอยู่ที่ระดับราคา 2.48 – 2.60 บาทต่อหุ้น)

Back to top button