บอร์ด ACC ไฟเขียวตั้ง “เอซีซี เอเอ็มซี” รุกบริหารหนี้เสีย-ล้างขาดทุนสะสม

ACC ตั้งบริษัทย่อย “เอซีซี เอเอ็มซี” แตกไลน์ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ทุนจดทะเบียน 25 ลบ. หวังเพิ่มช่องทางการดำเนินการธุรกิจ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจในอนาคต บอร์ดไฟเขียวล้างขาดทุนสะสม


บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอซีซี เอเอ็มซี จำกัด (ACC AMC CO.,LTD.) เพื่อลงทุนในธุรกิจซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลอื่นมาบริหารจัดการ โดยมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระเงินค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่า 25 ล้านบาท ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเพื่อเพิ่มช่องทางการดำเนินการธุรกิจให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบันและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มบริษัทในอนาคต

พร้อมทั้งอนุมัติล้างขาดทุนสะสมของบริษัท และ อนุมัติการให้สัตยาบันรับรองการทำสัญญาประนีประนอมยอมความและถอนฟ้องคดีหมายเลขดำที่ อ.269/2563 หมายเลขแดงที่ อ.2041/2563 ศาลอาญาพระโขนง

Back to top button