EKH เพิ่มทุนฉลุย! RAM-หมอวิน ใส่เงินครบ 288 ล้าน ลุยธุรกิจการแพทย์

EKH เพิ่มทุนพีพี 40 ล้านหุ้น ฉลุย! RAM-หมอวิน ใส่เงินครบ 288 ล้านบาท ขยายธุรกิจการแพทย์-เพิ่มอำนาจต่อรองสั่งซื้อยา-เวชภัณฑ์ ดัน “โรงพยาบาลรามคำแหง” ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2


บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH รายงานผลการขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/65 จำนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 7.20 บาท  โดยเสนอขายให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM จำนวน 35 ล้านหุ้น และนายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา (หมอวิน) จำนวน 5 ล้านหุ้น โดยมีกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในวันที่ 12 ก.ค. ถึงวันที่ 15 ก.ค.65

ล่าสุดวันนี้(18ก.ค.65)บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM และนายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา (หมอวิน) ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นจำนวน 40 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 288 ล้านบาท

อนึ่งสำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท อีกทั้งเพื่อให้มีเงินทุนสำหรับการขยายการลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพิ่มอำนาจในการต่อรอง ในการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทำให้บริษัทมีมูลค่าทางบัญชี (Book value) สูงขึ้นประมาณ 27% จะส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวสำหรับบริษัทต่อไป

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ RAM มีการจองซื้อและชำระค่าหุ้นจำนวน 35 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.60% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด และคาดว่าจะส่งผลให้ RAM  ขยับขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2

ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ณ วันที่ 7 มิ.ย. 65  ประกอบด้วย

 

Back to top button