บอร์ด CHAYO เคาะ 1.45 ลบ. เข้าซื้อ “555 ช้อปปิ้ง” ดันถือแตะ 95%

CHAYO อนุมัติเงิน 1.45 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น บ.ลูก “555 ช้อปปิ้ง” จำนวน 50,000 หุ้น ดันถือหุ้นเพิ่มเป็น 95%


นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีมติอนุมัติการซื้อ 50,000 หุ้นใน บริษัท 555 ช้อปปิ้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 25% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในราคา 29 บาทต่อหุ้น (Net Book Value ณ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ราคา 29.29 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 35 บาทต่อหุ้น) รวมเงินที่ใช้ในการซื้อหุ้นในครั้งนี้อยู่ที่ 1,450,000 บาท

ทั้งนี้ภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าวบริษัท จะถือหุ้นใน บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จำกัด คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ปัจจุบันบริษัท 555 ช้อปปิ้ง จำกัด มีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วอยู่จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 35 บาท)

Back to top button