DDD จับมือ ม.ทักษิณ วิจัยพัฒนาวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ชุมชน รับตลาดแรงงาน

DDD จับมือ ม.ทักษิณ ร่วมวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น-ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สอดรับตลาดแรงงาน เพื่อเกิดการพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่นคงยั่งยืน


นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช (คนที่ 2 จากด้านซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธิติ รัตตมณี (คนที่ 1 จากด้านซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เป็นตัวแทนบริษัทฯ  ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง (คนที่ 2 จากด้านขวา) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ (คนที่ 1 จากด้านขวา) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพและรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อวิจัยและพัฒนายกระดับวัตถุดิบท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ทั้งนี้ทาง DDD Group เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยและคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่น ทั้งนี้ DDD Group มีนโยบายส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด ตลอดจนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน ยกระดับความเชี่ยวชาญบุคลากรเพื่อเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  เพื่อเกิดการพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่นคงตลอดจนความยั่งยืน

Back to top button