ครม.เห็นชอบ! ร่างความร่วมมือ “ไทย-ญี่ปุ่น” พร้อมลงนาม 5 ส.ค.นี้

มติครม.เห็นชอบบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร และดิจิทัล ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พร้อมลงนาม 5 ส.ค. นี้ หวังส่งเสริมการลงทุนในประเทศ และได้รับประโยชน์ร่วมกัน


นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล ซึ่งจะเป็นบันทึกความร่วมมือแทนฉบับเดิมที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามไปเมื่อปี 2560 และได้สิ้นสุดอายุการบังคับเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65

โดยการลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ครั้งนี้ จะมีขึ้นในวันที่ 5 ส.ค.65 ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น

สำหรับสาระสำคัญของร่างบันทึกความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารและดิจิทัลบนหลักความเท่าเทียม ตอบแทน และเคารพซึ่งกันและกัน ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยมีขอบเขตดำเนินการภายใต้ความร่วมมือที่หลากหลาย อาทิ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านการตรวจสภาพอากาศและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการและแอพพลิเคชั่นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร

นอกจากนี้ ยังรวมถึงความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ความร่วมมือด้านไปรษณีย์ ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสื่อสารทางวิทยุที่ทันสมัย ได้แก่ การปรับใช้และใช้งาน 5G แบบเปิดกว้างและปลอดภัย ส่งเสริมการลงทุนในไทยของบริษัทด้านไอซีทีของญี่ปุ่น เป็นต้น

โดยจะมีกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ อาทิ ความร่วมมือด้านนโยบายและเทคโนโลยี การอำนวยความสะดวกในโครงการร่วมต่างๆ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ การสนับสนุนหน่วยงานรัฐ และองค์กรด้านอุตสาหกรรม วิชาการ องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนร่วมกันจัดการทดลองสาธิต ประชุมวิชาการ และเข้าร่วมอบรม

Back to top button