TTA ตั้ง “โทรีเซน ชิปปิ้ง ดรายฯ” ลุยขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

TTA ตั้งบ.ย่อย “โทรีเซน ชิปปิ้ง ดราย บัลค์ดีเอ็มซีซี” ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลุยธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100


บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (TSS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมดได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อ โทรีเซน ชิปปิ้ง ดราย บัลค์ดีเอ็มซีซี (TSB) จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ดำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง TSS ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออก และชำระแล้วทั้งหมด 50,000 AED

 

Back to top button