U ทยอยขายหุ้น “กลุ่มโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์” รับทรัพย์ 1.54 พันลบ.

U ทยอยขายหุ้น “กลุ่มโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์” ได้แก่ VHHM, VHEBR, VHEBU, VHE Cracow และ บริษัทย่อยของ VHHM รับทรัพย์ 1.54 พันล้าน


บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เรื่องการแจ้งการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของกลุ่มโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์ ตามสารสนเทศที่ U.SET 027/2564 ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นั้นแต่ด้วยสภาวะสงครามระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศยูเครน ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้เดิม จึงทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าเจรจาเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เหมาะสมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของกลุ่มโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

โดยในการนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 บริษัทฯ, Vienna House Capital GmbH (VHC) และ Lombard Estate Holdings Limited (LEH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ผู้ขาย) ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์ กับ HR Neunte Hotel Estate Holdings GmbH, HRG Hotels Sechste Management GmbH, HR Zehnte Hotel Estate Holdings GmbH, ALL Beteiligungsgesellschaft mbH, HR Elfte Hotel Estate Holdings GmbH, ALL Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH และ HR Luxembourg Zweite Estate Holdings S.à r.l. (ผู้ซื้อ) เพื่อขาย (1) หุ้นสามัญใน Vienna International Asset GmbH (VIA) ในส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 89.8 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

(2) หุ้นสามัญใน Vienna House Hotelmanagement GmbH (VHHM) ในส่วนที่ VHC ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, (3) หุ้นสามัญใน Vienna House Real Estate GmbH (VHRE) ในส่วนที่ LEH ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, (4) หุ้นสามัญใน VHE Bratislava s.r.o. (VHEBR) ในส่วนที่ VHC ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ11.3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, (5) หุ้นสามัญใน Vienna House Easy Bucharest s.r.l. (VHEBU) ในส่วนที่ VHC ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ (6) หุ้นสามัญใน VHE Cracow Sp. z o.o. (VHE Cracow) ในส่วนที่ VHC ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดที่บริษัทที่จะจำหน่ายและบริษัทย่อยของบริษัทที่จะจำหน่ายมีอยู่กับผู้ขายในฐานะผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ให้แก่ผู้ซื้อ และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง จากผู้ซื้อในราคาขายรวมจำนวนประมาณ 152,280,887 ยูโร (หรือประมาณ 5,590,124,765 บาท) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

นอกจากนี้ในวันที่ 7 กันยายน 2565 VHC ได้จำหน่าย (1) หุ้นสามัญใน VHHM ในส่วนที่ VHC ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดที่ VHHM และบริษัทย่อยของ VHHM มีอยู่กับ VHC ในฐานะผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan), (2) หุ้นสามัญใน VHEBR ในส่วนที่ VHC ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 11.3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, (3) หุ้นสามัญใน VHEBU ในส่วนที่ VHC ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, (4) หุ้นสามัญใน VHE Cracow ในส่วนที่ VHC ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ให้แก่ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายได้รับชำระราคาซื้อขายภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นส่วนที่ 1 เป็นจำนวน 42,094,553.62 ยูโร (หรือประมาณ 1,545,261,597 บาท)

ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ VHHM, VHEBR, VHEBU, VHE Cracow และบริษัทย่อยของ VHHM จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดีผู้ซื้อจะต้องดำเนินการเข้าซื้อ (1) หุ้นสามัญใน VIA ในส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 89.8 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ (2) หุ้นสามัญใน VHRE ในส่วนที่ LEH ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดที่บริษัทที่จะจำหน่ายและบริษัทย่อยของบริษัทที่จะจำหน่ายมีอยู่กับผู้ขายในฐานะผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2568

โดยระหว่างระยะเวลารอการจำหน่ายดังกล่าว ผู้ซื้อและ/หรือนิติบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ซื้อ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) กับบริษัทย่อยที่ถือครองทรัพย์สินของกิจการโรงแรม ซึ่งยังไม่ได้จำหน่ายไปตามธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นส่วนที่ 2 (ซึ่งรวมถึง VIA และ บริษัทย่อยของ VHRE) เพื่อดำเนินกิจการโรงแรม ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับค่าเช่าสุทธิจากผู้ซื้อเป็นจำนวนประมาณ 12,145,000 ยูโรต่อปี ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) และสัญญาที่เกี่ยวข้อง

Back to top button