ฉลุย! ผู้ถือหุ้น JAS ไฟเขียวขาย 3BB-JASIF ให้ “เอไอเอส” โหวตหนุนท่วมท้น 97%

ฉลุย! ผู้ถือหุ้น JAS ไฟเขียวขาย 3BB-JASIF ให้ ADVANC คะแนนเสียงล้นหลาม 97% จ่อรับทรัพย์ 32,420 ลบ. จับตาปันผลพิเศษ


บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของ JAS วันนี้ (23 กันยายน) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องและการมอบอำนาจการดำเนินการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สำหรับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เท่ากับ 5,297,976,587 หุ้น โดยที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยถึงร้อยละ 97.2052 หรือคิดเป็นคะแนนเสียง 5,149,909,316 เสียง ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีเพียงร้อยละ 2.79 หรือคิดเป็นคะแนนเสียง 148,015,271 เสียง โดยมีผู้ที่งดออกเสียงร้อยละ 0.0009 หรือคิดเป็นคะแนนเสียง 52,000 เสียง

ทั้งนี้เท่ากับว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น JAS อนุมัติขายหุ้นของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB จำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB จากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด หรือ ACU ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JAS รวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อย ของ TTTBB อีกสองบริษัท คือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท อิน คลาวด์ จำกัด และการได้มาซึ่ง บริษัท ทรี บีบี จำกัด ตามเงื่อนไขบังคับก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท

รวมถึงอนุมัติขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF จาก JAS จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท รวมทั้งสองธุรกรรมที่ JAS ขายให้กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท

โดยก่อนหน้านี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด วิเคราะห์ว่า เมื่อ JAS ขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF จะทำให้ JAS มีโอกาสจ่ายปันผลพิเศษออกมา เพราหากย้อนไปในปี 62 บริษัทมีเหตุการณ์สำคัญ คือ ขายสินทรัพย์เพิ่มเข้าไปยัง JASIF ทำให้ได้เงินสุทธิค่าขายที่ 3.62 หมื่นล้านบาท และเป็นกำไร 7.3 พันล้านบาท ในปีนั้นบริษัทจ่ายปันผลพิเศษออกมาสูงถึง 1.45 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายจากเงินค่าขายต่อหุ้นในสัดส่วนที่ราว 34% จากการทำ Sensitivity ที่ระดับอัตราการจ่าย (Payout Ratio) ที่ 10% – 50% คิดจากเงินค่าขายหุ้นที่เหลือ 19.2 พันล้านบาท หรือ 2.25 บาทต่อหุ้น จะได้เงินปันผลในช่วง 0.22 – 1.12 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนปันผลสูง 8% – 42% แต่ทั้งนี้ขึ้นกับว่า JAS จะนำเงินไปใช้ลงทุนหรือคืนหนี้มากน้อยเพียงใด

นอกจากนี้จะทำให้หุ้น ADVANC มีโอกาสปรับขึ้นไปด้วย เพราะการเข้าซื้อ 3BB และ JASIF สำเร็จ จะทำให้ ADVANC ขึ้นเป็นผู้นำตลาดธุรกิจ Fix Broadband เป็นอันดับ 2 ทันที

Back to top button