“หวยตู่” ออกแล้ว 6:3 ศาลรธน. ลงมติ “ประยุทธ์” เป็นนายกต่อถึงปี 68

เปิดมติ “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” 6:3 เสียง ให้ “ประยุทธ์” เป็นนายกต่อถึงปี 68 ทำให้เหลือเวลาดำรงตำแหน่งอีก 2 ปี 7 เดือน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกนั่งบังลังก์เพื่ออ่านคำวินิจฉัยกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ยื่นคำร้องถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญขอวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เริ่มอ่านคำวินิจฉัยในเวลา 15:04 น. โดยเริ่มอ่านคำวินิจฉัยด้วยการกล่าวถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ถึงที่มาของนายกรัฐมนตรี และบทบัญญัติเกี่ยวกับการพ้นสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองให้ที่ประชุมรัฐสภาได้ลงมติเลือก ก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จึงถือว่ามีความสมบูรณ์การเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

ทั้งนี้ บทเฉพาะกาล มาตรา 264 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติขอยกเว้นสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่เป็นมาก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้ให้ถือเป็นเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ซึ่งเจตนารมณ์ตามหลักกฎหมายย่อมตีความได้ว่า สถานะความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงต้องถูกนับตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศใช้รัฐธรรมนูญในวันที่ 6 เมษายน 2560 อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ในบทบัญญัติเกี่ยวกับสถานะนายกรัฐมนตรี ต้องมีผลย้อนหลังก่อนวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้

ส่วนกรณีที่ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และรองประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นเพียงการแสดงความเห็นถึงจุดมุ่งหมายในการร่างรัฐธรรมนูญ และไม่ได้มีการนำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

ดังนั้น องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีมติว่าการดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ เพราะความเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถูกเริ่มนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ในวันที่ 6 เมษายน 2560

ทั้งนี้มีรายงานว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมติให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ด้วยมติ 6 ต่อ 3 เสียง โดย 6 เสียงข้างมาก ประกอบด้วย 1.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม, 2.นายปัญญา อุดชาชน 3.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม 4.นายจิรนิติ หะวานนท์ 5.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์, และ 6.นายวิรุฬห์ แสงเทียน

ส่วน 3 เสียงข้างน้อย ประกอบด้วย 1.นายนครินทร์​ เมฆไตรรัตน์, 2.นายทวีเกียรติ​ มีนะกนิษฐ์, และ 3.นาย​นภดล เทพพิทักษ์

โดยจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ถึงสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 6 เมษายน 2568 จึงยังคงมีเวลาในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 7 เดือน

Back to top button