JMART ควัก 63 ล้าน ซื้อ “เอวานทิสฯ” ถือ 32% ลุยธุรกิจฟินเทค

JMART ควัก 63 ล้านบาท ซื้อหุ้น “อวานทิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย)” สัดส่วน 32% ลุยธุรกิจฟินเทค หวังเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ และต่อยอดพัฒนา Ecosystem ร่วมกันทางด้านเทคโนโลยีและการเงินร่วมกันในอนาคต


บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน บริษัท เอวานทิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“Avantis”) โดยลงทุนจำนวน 318,182 หุ้น (พาร์ 10 บาทต่อหุ้น) ในสัดส่วนร้อยละ 31.82 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเป็นการซื้อหุ้นจากการเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก Avantis ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทด้วยมูลค่าเงินลงทุน 63 ล้านบาท

ทั้งนี้ Avantis เป็นบริษัทบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial Technology) โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการเงินในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น Decentralized Technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัย ลดต้นทุนที่เกิดขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์ในเชิงธุรกิจที่จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และการลงทุนใน Avantis สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการลงทุนของกลุ่มบริษัท และจะช่วยพัฒนา Ecosystem ร่วมกันทางด้านเทคโนโลยีและการเงินร่วมกันในอนาคต และได้พิจารณาถึงทิศทางของแผนการดำเนินธุรกิจของ Avantis ในเทคโนโลยีต่างๆที่กำลังพัฒนาขึ้น

Back to top button