คึกคัก! “คมนาคม” เปิดตัวเลขผู้โดยสาร ต.ค.65 เข้า-ออกไทยพุ่ง 3.15 ล้านคน

“ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” เปิดตัวเลขผู้โดยสารเข้าไทย เดือน ต.ค.65  ในทุกมิติการขนส่งพุ่งสูง 3.15 ล้านคน พบมีการเดินทาง “ทางอากาศ” มากที่สุดกว่า 3 ล้านคน


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานถึงปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 เปรียบเทียบกับปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ เดือนมกราคม-กันยายน 2565 ในภาพรวมพบว่า เดือนตุลาคม 2565 มีปริมาณผู้โดยสารทั้งเข้า-ออกประเทศในทุกมิติการขนส่งรวม 3,159,609 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเป็น 43.55% โดยเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม-กันยายน 2565 คิดเป็น 151.36% ซึ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 1,622,465 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือน มกราคม-กันยายน 2565 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 629,772 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 157.63%

เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทาง (ขาเข้า) ตามรูปแบบการเดินทางในเดือนตุลาคม 2565 พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนการเดินทางสูงสุด คิดเป็น 96.36% รองลงมาคือ ทางน้ำ ทางถนน และทางราง คิดเป็น 2.05%, 0.92% และ 0.67% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเดินทางทางอากาศนั้น รวม 3,031,971 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม-กันยายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 1,229,399 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 146.62% และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสาร 2,125,255 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 906,716 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 42.66% โดยเป็นการเดินทางขาเข้าประเทศ 1,563,263 คน

เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางรายท่าอากาศยาน ในเดือนตุลาคม 2565 พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) 2,261,094 คน คิดเป็น 75% ผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) 421,707 คน คิดเป็น 14% และผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค 349,170 คน คิดเป็น 11% หรือสัดส่วนการเดินทางผ่าน ทสภ., ทดม. และท่าอากาศยานภูมิภาค คิดเป็น 75:14:11

ขณะที่ทางน้ำ มีปริมาณผู้โดยสารเดือนตุลาคม 2565 รวม 63,876 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม-กันยายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 5,970 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 969.95% ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งมีผู้โดยสาร 16,131 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 295.98% เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้า และขาออกประเทศในเดือนตุลาคม 2565 พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 33,293 คน (52%) และ ขาออก 30,583 คน (48%) และเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าระหว่างท่าเรือชายแดน และเรือยอร์ช พบว่า มีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าเรือชายแดน 61,578 คน (99%) และเดินทางด้วยเรือยอร์ช 222 คน (1%)

สำหรับทางถนน มีปริมาณผู้โดยสารเดือนตุลาคม 2565 รวม 41,676 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือน มิถุนายน-กันยายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 38,125 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 9.31% ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสาร 41,977 คน พบว่า มีผู้โดยสารลดลงเล็กน้อย 0.72% เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้า และขาออกประเทศในเดือนตุลาคม 2565 พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 14,971 คน (36%) และขาออก 26,705 คน (64%)

และทางราง มีปริมาณผู้โดยสารเดือนตุลาคม 2565 รวม 22,086 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 15,524 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 42.27% ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสาร 17,633 คน พบว่า มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 25.25% เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้า และขาออกประเทศในเดือนตุลาคม 2565 พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 10,938 คน และขาออก 11,148 คน ซึ่งมีสัดส่วนการเดินทางที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็น 1:1

Back to top button