SINGER กำไรไตรมาส 3 โตเฉียด 60% รับรายได้ขาย-ดอกเบี้ยรับพุ่ง

SINGER กำไรไตรมาส 3/65 โตเฉียด 60% แตะ 261 ลบ. รับรายได้ขาย-ดอกเบี้ยรับพุ่ง ดันงวด 9 เดือนโต 52% มาที่ 741 ลบ.


บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้รวมสำหรับงวดสามเดือน และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 423 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.3 และ 902 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.4 ตามลำดับ โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าและรายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม

ส่วนรายได้จากการขายสำหรับงวดสามเดือน และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 195 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.9 และ 383 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.1 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายที่สำคัญสำหรับงวดเก้าเดือนมาจากสินค้า 5 ลำดับแรก ซึ่งก็คือตู้น้ำมัน โทรศัพท์มือถือ ตู้แช่ โทรทัศน์และเครื่องซักผ้า

ทั้งนี้การเติบโตของยอดขายเป็นผลจากการปรับตัวตามสภาวะตลาด รวมทั้งการเพิ่มจำนวนพนักงานขายและการจัดทีมขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับงวดสามเดือน และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจำนวน 131 ล้านบาท และ 265 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 46 สำหรับงวดสามเดือน และร้อยละ 49 สำหรับงวดเก้าเดือน

รายได้อื่นสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจำนวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.9 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.5 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการ

Back to top button