กิจการร่วมค้า FORTH คว้างานซ่อมบำรุง “เคเบิลใยแก้วนำแสง” มูลค่ากว่า 309 ลบ.

กิจการร่วมค้า “เอฟเอส คอนซอเตียม” ของทาง FORTH-SVOA คว้างานซ่อมบำรุง “เคเบิลใยแก้วนำแสง” จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มูลค่ากว่า 309 ลบ.


บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) หรือ FORTH เปิดเผยว่า กิจการค้าร่วม เอฟเอส คอนซอเตียม (FS Consortium) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จากทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีมูลค่างาน 309,663,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

สำหรับกิจการค้าร่วม เอฟเอส คอนซอเตียม (FS Consortium) ประกอบด้วย 1.บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) หรือ FORTH รับผิดชอบดำเนินโครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.45 ของมูลค่าโครงการ หรือคิดเปนจำนวนเงิน 165,514,873.50 บาท

2.บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) หรือ SVOA รับผิดชอบดำเนินโครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.55 ของมูลค่าโครงการ หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 144,148,126.50 บาท

ทั้งนี้การลงนามสัญญาว่าจ้างจะดำเนินการภายหลังจากที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

Back to top button