บอร์ด BRR ไฟเขียว! ออกวอร์แรนต์ 2 รุ่น 244 ล้านหน่วย เสริมฐานทุน

บอร์ด BRR ออกวอร์แรนต์ BRR-W1 และ BRR-W2 รวม 243.63 ล้านหน่วย ให้ RO เสริมแกร่งเงินลงทุน ลุ้นผู้ถือหุ้นไฟเขียว 23 ม.ค.66


บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2566 พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2 ชุด ดังนี้

1. อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่1 (BRR-W1) จำนวนไม่เกิน 162,419,969 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 6 เดือน

2.อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (BRR-W2) จำนวนไม่เกิน 81,209,984 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 13.00 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (BRR-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (BRR-W2) ตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2566

นอกจากนี้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2566 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 243,629,953 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 812,099,845 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,055,729,798 บำท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 243,629,953 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BRR-W1 และ BRR-W2

โดยกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบผสม (Hybrid Meeting) ณ ห้องอินฟินิตี้บอลรูม ชั้น 1โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ การเสนอขาย BRR-W1 และ BRR-W2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

Back to top button