เชือดนิ่ม! “สิงห์สยาม” ตอกกลับ “ปลัดเก่ง” ด่า ขรก.-ดูถูกสถานศึกษา ชูหลักคุณธรรมผู้นำควรมี

"สิงห์สยาม" โพสต์ตอกกลับ "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" หรือ "ปลัดเก่ง" ใช้ถ้อยคำดูถูกเหยียดหยามผู้เข้าร่วมประชุม ด่าข้าราชการ รวมถึงการพูดในเชิงดูหมิ่นสถาบันการศึกษา พร้อมยกหลักคุณธรรมผู้นำที่ควรมี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (2 ม.ค.66) จากกรณีที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวคำพูดไม่เหมาะสมกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเป็นการดูถูกเหยียดหยามการศึกษา ท่ามกลางที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

ขณะที่ล่าสุดเมื่อวันวานนี้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟสบุ๊ค ระบุว่า “คุณธรรมนักปกครองของสิงห์สยาม” จากหลักของคุณธรรม คือ การคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทําสิ่งไร จําเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และจิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดคุ้นเคยชํานาญแล้ว จะกระทําได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆ ให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิด ทั้งหลักวิชา ทั้งหลักคุณธรรม

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2535

โดยคุณธรรมนักปกครอง ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ยึดถือเป็น เป้าหมายของการผลิตบัณฑิต คือ การสร้างบัณฑิตที่เป็นนักปกครอง ที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางการปกครอง การบริหาร และการพัฒนารัฐ บนรากฐานการธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมในทางปฏิบัติ หรือหลัก 3 G ได้แก่ Good Great และ Governance โดยเก่งทั้งเรื่องงานและเก่งทั้งเรื่องคน มีคุณธรรมในการทำงานและการใช้ชีวิต รวมทั้งการธำรงความเป็นไทย

ทั้งนี้ คุณธรรมประการหนึ่ง คือ “คุณธรรมของผู้นำ” คณะรัฐศาสตร์สนับสนุนการใช้ภาวะผู้นำอย่างสร้างสรรค์ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเคารพในหลักนิติธรรม ดังนั้น ผู้นำจึงต้องมีทั้งความรอบรู้และความรอบคอบ วางตนให้เหมาะสมกับทุกภาวการณ์ ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคม อีกทั้งทุกการกระทำและคำพูดย่อมถูกกลั่นกรองด้วยความเหมาะสม ดังคำสอนหนึ่งที่ว่า “ก่อนจะพูดเราเป็นนาย แต่พูดไปแล้ว คำพูดกลายเป็นนายเรา” เมื่อกล่าวสิ่งใดแล้วนักปกครองย่อมต้องรับผิดชอบในทุกคำพูดและการกระทำ

ด้วยเหตุนี้ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเป็นนักปกครองของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงต้องเป็นนักปกครองรุ่นใหม่ที่เก่งงาน เก่งคน ปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม นิติธรรม และความเป็นไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทยบนรากฐานความยั่งยืน

Back to top button