CWT ควัก 238 ล้าน ซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมที่ดิน เพิ่มกำลังผลิตอีก 8MW

บอร์ด CWT ไฟเขียวควักเงิน 237.94 ลบ. เข้าซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังผลิต 8MW พร้อมที่ดิน 60 ไร่ เดินหน้าขยายกำลังผลิตตามแผนธุรกิจ หนุนรายได้โตยั่งยืน


บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 6 ม.ค.66 มีมติอนุมัติให้บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด (CWTG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่ประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลังงาน เข้าลงทุนในบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด (SK1) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SK1 จากบริษัท อินเตอร์แนชั่นแนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทและที่ดินของ SK1

โดย SK1 ดำเนินธุรกิจหลักในกำรผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริเวณอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผ่านโครงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Feed-in Tariff) ที่จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8.0 MW โดย CWTG จะเข้าซื้อหุ้นใน SK1 เป็นมูลค่า 227.94 ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าซื้อขายตั้งต้น รวมถึงที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีเนื้อที่ที่ดินรวมทั้งสิ้น 60 ไร่ 116 ตารางวา จำนวน 10 ล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 237.94 ล้านบาท

ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวบริษัทจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มเติมได้ตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทในการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและรายได้จากการผลิตและขายไฟฟ้า

Back to top button