SUPER จ่อ COD ปีนี้ 50MW หนุนผลงานโตเด่น

SUPER วางแผน COD โรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศปี 66 กำลังผลิต 40-50MW พร้อมร่วงชิงโครงการ PDP กว่า 5,203MW หนุนผลงานโตเด่น


บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER ระบุว่า ผลการดำเนินงานปี 66 มีแนวโน้มเติบโตดี เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโซลาร์ฟาร์ม วินด์ฟาร์มทั้งในและต่างประเทศ โรงไฟฟ้าจากขยะ  Private PPA กำลังผลิตรวมประมาณ 40-50 เมกะวัตต์ ประกอบมีโอกาสเข้าร่วมประมูล PDP ของไทยที่เปิดให้ประมูลกว่า 5,203 เมกะวัตต์ ในเร็วๆ นี้

Back to top button