STPI ทุ่มกว่า 1.5 พันล้าน ลุยวินด์ฟาร์มสปป.ลาว 600 เมกะวัตต์

STPI ควัก 1.53 พันล้าน ซื้อหุ้น “IMH” 15.87% ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม MONSOON ขนาด 600 เมกะวัตต์ ที่สปป.ลาว เพื่อสร้างรายได้ให้ต่อเนื่อง


บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม MONSOON ขนาด 600 เมกะวัตต์ ของบริษัท Monsoon Wind Power Company Limited (MWPCL) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งประกอบกิจการผลิตและขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity) ประเทศเวียดนาม

โดยบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท Impact Monsoon Holdings Limited (IMH) นิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อมใน MWPCL) จาก Earth Power Investment Ltd., ผู้ถือหุ้นเดิมของ IMH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ IMH รวมทั้งสิทธิในหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนใน IMH คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 49.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเท่ากับ 1,531.18 ล้านบาท (ที่มา: อัตราแลกเปลี่ยน 34.642 บาท ต่อ หนึ่งดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565

ทังนี้ภายหลังการเข้าถือหุ้นใน IMH บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ในสัดส่วนร้อยละ 15.87 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ MWPCL สำหรับวัตถุประสงค์การลงทุนครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ต่อเนื่อง และผลกำไรให้แก่กลุ่มบริษัทต่อไป

Back to top button