AOT ไฟเขียว “สราวุธ ทรงศิวิไล” นั่งประธานบอร์ดอีกวาระ

AOT ไฟเขียว “สราวุธ ทรงศิวิไล” นั่งประธานบอร์ดต่ออีกวาระ มีผลวันนี้เป็นต้นไป 


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ประชุม ลงมติเลือกตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.ต่ออีกวาระหนึ่ง ในการนี้ทอท.จึงขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการ ทอท.ได้ลงมติเลือกตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

Back to top button