จับตา ครม. ทิ้งทวนเคาะ “งบผูกพัน” กว่า 1,000 ล้านบาท

การประชุมครม.วันนี้ต้องจับตา หลายหน่วยงานขออนุมัติงบโครงการที่มากกว่าหนึ่งพันล้านบาท ทั้ง ก.มหาดไทย ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.สาธารณสุข ขณะที่ กกต.ก็เตรียมของบเช่นกันเพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งส.ส.ที่จะเกิดขึ้น 5,945 ล้านบาท


การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (24 ม.ค. 66) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี มีหลายวาระที่น่าสนใจเนื่องจากมีวาระที่มีหลายหน่วยงาน ขออนุมัติงบประมาณโครงการในระดับมากกว่า 1,000 ล้านบาทหลายหน่วยงาน

เริ่มจากการที่กระทรวงมหาดไทยที่ได้ขอความเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ และขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ส่วนทางด้าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายงานการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่1,000 ล้านบาทขึ้นไป  และ กระทรวงยุติธรรมขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

นอกจากนี้ยังมีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่1,000 ล้านบาทขึ้นไป โครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต

กระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โครงการศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบำราศนราดูร และขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต

นอกจากนี้ยังมี ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชร์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ขออนุมัติโครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเริ่มใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของศรชล.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ในการจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ ทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป วงเงินรวม 5,945 ล้านบาท

ส่วนทางด้านของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ.2566-2568 และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ….

ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าใช้จ่ายค้างชำระโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock)

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอความเห็นชอบถ้อยแถลงร่วมเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

Back to top button