BBL ตั้ง “พรเทพ พรประภา” นั่งประธานกรรมการธนาคาร

บอร์ด BBL มีมติแต่งตั้ง นายพรเทพ พรประภา ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่ 23 ก.พ.66


ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพรเทพ พรประภา ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

 

Back to top button