“พี ซี แอล โฮลดิ้ง” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 410 ล้านหุ้น เทรด SET ขยายลงทุน-จ่ายหนี้

"พี ซี แอล โฮลดิ้ง" ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำยาในการวินิจฉัยโรค ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 410 ล้านหุ้น เตรียมลงสนามเทรด SET ระดมทุนซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โรค-ลงทุนขยายกิจการ-จ่ายหนี้


บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 410,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.05 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลัง IPO และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บล.หยวนต้า ประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อใช้ลงทุนซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โรคเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด, ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน รวมทั้งใช้ชำระคืนภาระหนี้อื่นที่บริษัทฯ อาจมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งลงทุนขยายกิจการ ทั้งก่อสร้างศูนย์ตรวจสุขภาพ PCT Wellness Center และ ลงทุนซื้อเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นสูง ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ทั้งนี้ พี ซี แอล โฮลดิ้ง ประกอบกิจการ 3 ประเภท คือ 1. ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และน้ำยาวิเคราะห์โรคและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2. บริการรับตรวจวิเคราะห์โรคสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ 3. ผลิต พัฒนา และจัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์และให้บริการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์พร้อมบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดยปัจจุบัน บริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ได้แก่ 1)  บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จำกัด (PCN) 2)  บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด (DREW) 3)  บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำกัด (PCT) 4)  บริษัท แร็กซ์ อินเตอร์ไดนอสติค จำกัด (RAX) 5)  บริษัท อาร์ไอที แอดวานซ์ จำกัด (RIT)

สำหรับปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำยาในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตประมาณ 32 ตราสินค้าที่ผ่านการรับรองและมีใบอนุญาตนำเข้าจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อ.ย.) เป็นที่เรียบร้อย รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องมือแพทย์

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำยาในการวินิจฉัยโรคจำนวน 1 แห่ง (พื้นที่จัดเก็บรวม 3,361 ตารางเมตร) ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งประเภทคลังสินค้าออกเป็น 4 ประเภทตามเงื่อนไขการจัดเก็บที่เหมาะสมสำหรับการดูแลคุณภาพของสินค้า ดังนี้

คลังสินค้าปกติ พื้นที่จัดเก็บ 1,825 ตารางเมตร สำหรับจัดเก็บเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอะไหล่ทางการแพทย์ต่างๆ

คลังสินค้าห้องควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิ 25 – 30 องศาเซลเซียส) พื้นที่จัดเก็บ 1,238 ตารางเมตร สำหรับจัดเก็บน้ำยาทางการแพทย์

คลังสินค้าห้องเย็น (อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส) พื้นที่จัดเก็บ 266 ตารางเมตร สำหรับจัดเก็บน้ำยาทางการแพทย์

คลังสินค้าห้องแช่แข็ง (อุณหภูมิ ลบ 15 – 20 องศาเซลเซียส) พื้นที่จัดเก็บ 32 ตารางเมตร สำหรับจัดเก็บน้ำยาทางการแพทย์

โดย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  กลุ่มวรรณวิทยาภา ถือหุ้นทั้งหมด 1,164,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% หลังการเสนอขาย IPO จะลดลงเหลือ 73.95%

ทั้งนี้ผลประกอบการปี 63-65 รายได้รวม 2,186.13 ล้านบาท 3,858.98 ล้านบาท และ  2,859.05 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสำหรับปี 277.69 ล้านบาท 871.58 ล้านบาท และ  315.09 ล้านบาท

สำหรับปี 65 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงจำนวน 556.50 ล้านบาท หรือลดลง 63.85% สาเหตุหลักมาจากการขายน้ำยาที่ใช้ในการตรวจและการให้บริการตรวจวิเคราะห์โรค Covid-19 ที่มีแนวโน้มลดลงมากในช่วงกลางปี 65 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 คลี่คลายลง และ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น โดยหลักจากการบริจาคน้ำยา Covid-19 ให้แก่สถานที่ราชการต่างๆ การตั้งด้อยค่าเครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ Covid-19 ที่เสื่อมสภาพและน้ำยาตรวจ Covid-19 ที่ใกล้หมดอายุ  รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้น

โดย ณ สิ้นปี 65 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,145.04 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,609.32 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 1,535.73 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

Back to top button