EASTW ดื้อแพ่ง! ไม่ยอมมอบท่อส่งน้ำ EEC “วงษ์สยาม” ตามกำหนด 11 เม.ย.นี้

EASTW ดื้อแพ่ง! ไม่ยอมส่งมอบท่อส่งน้ำ EEC ให้ “วงษ์สยามก่อสร้าง” บริหารต่อ ตาม “กรมธนารักษ์” ขีดเส้นภายใน 11 เม.ย.66 อ้างอยู่ระหว่างคดีฟ้องร้อง “กรมธนารักษ์” ไม่มีสิทธิใช้กฎหมายบังคับ เตรียมฟ้องกลับหากบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย


บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ปรากฏในรายงานข่าวสื่อสาธารณะว่าได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกการเช่า/บริหารโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) จากกรมธนารักษ์ มีใจความขอให้บริษัทฯ รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ พร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากพื้นที่ และส่งมอบพื้นที่และทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำทั้งสองให้แล้วเสร็จแก่กรมธนารักษ์ภายในวันที่ 11 เมษายน 2566 นั้น

โดยบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้รับหนังสือบอกเลิกการเช่า/บริหารโครงการท่อส่งน้ำข้างต้นจากกรมธนารักษ์ และบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือถึงกรมธนารักษ์ เพื่อชี้แจงและโต้แย้งความไม่ถูกต้องของข้อเท็จจริงและเหตุผลที่กรมธนารักษ์ใช้บอกเลิกการเช่า/บริหารดังกล่าว เนื่องจากการดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก และกรมธนารักษ์ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น

ทั้งนี้เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง และการทำสัญญาของกรมธนารักษ์กับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ก็มีปัญหาว่าเป็นการทำสัญญาที่ขัดต่อมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุที่กำหนดเงื่อนไขให้กรมธนารักษ์ต้องดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานอัยการสูงสุดให้เสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนทำสัญญาหรือไม่ อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกรมธนารักษ์ในการทำสัญญาและที่มาของกรมธนารักษ์ในการออกคำสั่งทางปกครองให้บริษัทฯ ส่งคืนทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองอีกเช่นกัน

ประกอบกับที่ผ่านมา กรมธนารักษ์เองได้ตกลงเป็นฝ่ายจัดทำร่างรายการทรัพย์สินให้บริษัทฯ ตรวจสอบ และบริษัทฯ เองก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกรมธนารักษ์ในการเจรจาหาข้อยุติเรื่องการส่งมอบทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำและให้การบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ มาโดยตลอด ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนี้และการแจ้งขอสงวนสิทธิดำเนินการคดีในศาลปกครองของบริษัทฯ จึงมิใช่เหตุผลโดยชอบที่กรมธนารักษ์จะนำมาใช้อ้างตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของกรมธนารักษ์ได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความเป็นธรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ชี้แจงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ใช้น้ำ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการวางแผนและกำหนดแนวทางขั้นตอนการเจรจาหาข้อยุติเรื่องส่งมอบให้กรมธนารักษ์พิจารณาด้วย เพื่อให้การส่งมอบโครงการท่อส่งน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำได้ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้แจ้งกรมธนารักษ์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายหากมีการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นและทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

Back to top button