WAVE เปลี่ยนชื่อใหม่ “เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล”

WAVE แจ้งจดทะเบียนชื่อใหม่เป็น “เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล” กับ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” แล้ววันนี้ ยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ WAVE ตามเดิม


บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2566 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขข้อเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทนั้น

ล่าสุดวันนี้ (24 พ.ค.2566) บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ WAVE ตามเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์

Back to top button