SPALI ยื่นอุทธรณ์ ศาลสั่งถอน EIA ศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง

SPALI เล็งยื่นอุทธรณ์สู้คดี หลังศาลสั่งถอน EIA ระงับก่อสร้างโครงการ “ศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง” เร่งส่งหนังสือชี้แจงแนวทางแก้ไขถึงลูกบ้านโครงการทุกราย


บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI ชี้แจงกรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้เพิกถอนรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง โดยศาลเห็นว่าการที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากพื้นที่ข้างเคียงในเรื่อง แสงแดด และ ลม ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอ

ในขณะนี้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวตามคำสั่งศาลปกครองกลาง และใช้สิทธิในการอุทธรณ์คำพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุด และเมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้บริษัทฯ สามารถกลับมาก่อสร้างโครงการได้ บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ – วงศ์สว่าง โดยเร็วที่สุด

สำหรับในส่วนของลูกค้า บริษัทฯ ได้เริ่มจัดส่งหนังสือถึงลูกค้าโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง ทุกราย ในวันที่ 1 มิ.ย. 66 เพื่อแจ้งแนวทางและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโครงการดังกล่าว

Back to top button