SKY เพิ่มทุน PP ฉลุย! 3 นักลงทุนรายใหญ่ใส่เงินครบ 1 พันล้าน ลุยขยายธุรกิจตามแผน

SKY เพิ่มทุนพีพี 60 ล้านหุ้น ฉลุย! 3 นักลงทุนรายใหญ่ “ปรินทร์-สุระ-ทนุธรรม” ใส่เงินครบ 1 พันล้าน ในราคา 16.80 บาท/หุ้น พร้อมติดไซเรนท์ พีเรียด 1 ปี เตรียมนำเงินลุยขยายธุรกิจตามแผน


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทได้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษจำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) ในราคาเสนอขาย 16.80 บาทต่อหุ้น

โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้ 1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 35 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 588 ล้านบาท ให้แก่ นายปรินทร์ โลจะโกสินทร์, 2. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 336 ล้านบาท ให้แก่ นายสุระ คณิตทวีกุล และ3. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 5 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 84 ล้านบาท ให้แก่นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ และกำหนดวันจองซื้อและชำราคาหุ้นในวันที่ั 12 -16 มิ.ย.66 ล่าสุดวันนี้(20 มิ.ย.66) บริษัทแจ้งตลาดฯว่า นักลงทุนทั้ง 3 ราย เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนและชำราคาหุ้นเต็มจำนวน 60 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,008 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่ราคา 16.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดของหุ้นบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเท่ากับ 24.04 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำและผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จำนวน 60 ล้านหุ้น จะต้องถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์

โดยภายหลังจากวันที่่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวน 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

Back to top button