SABUY ไฟเขียว AS ซื้อหุ้น “บิทคับ ออนไลน์” 9.22% สยายปีกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

SABUY ไฟเขียว AS ควัก 600 ล้าน ซื้อหุ้น “บิทคับ ออนไลน์” จำนวน 4.1 ล้านหุ้น สัดส่วน 9.22% ชี้ธุรกรรมมีความเหมาะสม ช่วยเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้ "กลุ่มแอสเฟียร์" และเพิ่มโอกาสในการเสนอสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต  


บริษัท สบาย เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AS ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้มีมติ อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด หรือ BO จำนวน 4,149,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.22 ของทุนจดทะเบียน จากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัดในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 600,000,000 บาท“โดยธุรกรรมการซื้อ BO”

ทั้งนี้บริษัทฯในฐานะผู้ประกาศต่อสาธารณชนว่าจะเข้าถือหลักทรัพย์ครอบงำกิจการและอยู่ในระหว่างให้เงื่อนไขบังคับก่อนในเรื่องการได้รับวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการทำราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์เป็นผลสำเร็จ

ดังนั้นตามที่บริษัทฯได้แจ้งสารสนเทศในเรื่องดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯให้ความยินยอมการเข้าทำธุรกรรมการซื้อ BO ของ AS เนื่องจากบริษัทฯได้พิจารณาแล้วว่าแม้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อ BO จะเข้าข่ายมีผลกระทบต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (Anti-Takeover) เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสิบตามที่ปรากฏในข้อ 3 (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ แต่เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อ BO ของ AS มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของแอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของแอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ ในระยะยาว

อีกทั้งเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มแอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ และเพิ่มโอกาสในเสนอสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อีกทั้ง BO มีทีมบริหารที่มีความรู้ ความชำนาญในการผลักดันธุรกิจดังกล่าวช่วยส่งเสริมระบบนิเวศ (Ecosystem) ของแอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ ทั้งสำหรับผู้เล่นเกม ผู้ผลิตเกม รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจเกมของแอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในช่องทางของการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมของแอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ ในอนาคต

รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ และผู้ถือหุ้นของแอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและนอกจากนี้แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จะยังมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการเข้าทำรายการจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของแอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ แต่อย่างใด

Back to top button