BCPG ลุยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ “มะกัน” 2 โครงการ กำลังการผลิต 426 MW  

BCPG เข้าลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมะกัน 2 โครงการ “Liberty- Patriot” สัดส่วนละ 25% กำลังผลิต 426 เมกะวัตต์ ดันกำลังการผลิตในสหรัฐฯรวม 4 โครงการ แตะ 577 เมกะวัตต์


บริษัท บีชีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เรื่องลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) ผ่านบริษัท BCPG USA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ Frankin Power Holdings LLC (“ผู้ขาย”) เพื่อทำรายการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของหุ้นทั้งหมดใน Hamilton Holdings I! LLC (“บริษัทเป้าหมาย”) ซึ่งบริษัทเป้าหมายถือหุ้นร้อยละ 100 โครงการดังต่อไปนี้

1) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Liberty LLC (“Liberty”) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 848 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 212 เมกะวัตต์

2.)โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Patriot LLC (“Patriot”) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 857 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 214 เมกะวัตต์

บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ และผู้ขายได้บรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้น และได้รับโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

อนึ่งการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 2 โครงการครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนรวมเพิ่มเติม 426 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯมีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนรวมทั้งสิ้น 577 เมกะวัตต์

Back to top button