HENG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน “ESG Ratings” – คว้าคะแนน CG Rating 5 ดาวต่อเนื่อง

HENG หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings กลุ่ม Financials ประจำปี 2566 พร้อมคว้าคะแนน CG Rating 5 ดาวต่อเนื่อง สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน


นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ “เฮงลิสซิ่ง” เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตปท.) ได้ประกาศผลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2566 เพื่อมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งในปีนี้ HENG ได้รับการประเมินเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ในกลุ่ม Financials

ทั้งนี้ เป็นการสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของ HENG ที่ยึดหลักการให้บริการที่เป็นธรรม เน้นความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า จากการให้บริการสินเชื่อเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม ด้วยความจริงใจและเข้าใจ โดยทีมพนักงานที่คัดเลือกมาจากคนท้องถิ่น ทำให้เกิดการจ้างงาน มอบโอกาสให้แก่คนในท้องถิ่นได้มีงานทำ อีกทั้งยังคำนึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในทุกกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในปีนี้ได้พัฒนาแบบประเมินความยั่งยืนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและแนวโน้ม ESG ที่สำคัญทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ เช่น ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน

เป็นต้น โดยในการคัดเลือก SET ESG Ratings จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

นอกจากนี้ HENG ยังได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ 5 ดาวหรือ ดีเลิศ ต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นสร้างการเติบโตบนพื้นฐานการกำกับกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ HENG โดยบริษัทฯ พร้อมยึดมั่นแนวทางดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นต่อไป

Back to top button