BGC ปลื้ม! ติดโผหุ้นยั่งยืน ESG Ratings ระดับ “AA”

BGC ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG Ratings ระดับ “AA” สะท้อนมิติบริษัทฯมีบรรษัทภิบาล เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และมีความโปร่งใส


นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วและแพคเกจจิ้งรายใหญ่ในไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการประเมินเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืนฯ ทั้งในมิติของบรรษัทภิบาล เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เป็นการยกระดับการดำเนินงานและการจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ ครอบคลุมถึงการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กระบวนการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและต่อเนื่อง

 

Back to top button