“หอการค้าไทย” หารือ “รมว.ท่องเที่ยว” ชง 3 ประเด็นเสริมแกร่งผู้ประกอบการ

“สนั่น อังอุบลกุล” นำทีมสภาหอการค้าไทย ร่วมหารือ “สุดาวรรณ” รมว. ท่องเที่ยวและกีฬา ชง 3 ประเด็นสำคัญส่งเสริมท่องเที่ยว-บริการ อาทิ เพิ่มรายได้จากนทท. เพิ่มจำนวนนทท.กลุ่มคุณภาพ พร้อมผลักดัน 4 มาตรการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ


นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกลินท์ สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ร่วม 20 คน เข้าพบกับ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยเป็นการหารือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

เพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มีให้เกิดการใช้จ่ายที่สูงขึ้น (More Spending) โดยทั้งการยกระดับ Supply Side ด้วย Happy Model ผ่านกิจกรรม 90 เส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข การพัฒนาสินค้า Happy in Style โครงการ HUG Earth และการใช้แอพลิเคชั่น TAGTHAi (ทักทาย) ให้เป็นแพลตฟอร์มกลาง แพลตฟอร์มเดียวด้านการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสงค์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ (More Quality Market) อาทิ การผลักดันงานอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้จัดขึ้นที่ประเทศไทย การผลักดันมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาโดยขอรับมาตรการภาษี 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ (Cruise) และการขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์ของเอเชีย (Phuket Free Port)

สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ (More Support) โดยผ่านการผลักดันมาตราการ 4 ข้อสำคัญ ได้แก่ 1) การขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน สำหรับเครื่องบินไอพ่นลดเหลือ 0.20 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป 2) การปรับหลักเกณฑ์อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายระเบียบกระทรวงการคลัง 3) การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งระยะสั้น และระยะยาว อาทิ ขยายผลการใช้ MOU แรงงานต่างด้าวแบบเดิมให้ครอบคลุมประเภทงานและประเทศเป้าหมาย การขยายผล Non-Immigrant Visa B สำหรับชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง 4) การผลักดันมาตราการ Soft loan สำหรับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม (Green Loan)

ทั้งนี้ ภายหลังการหารือร่วมฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความสนใจในหลากหลายประเด็น อาทิ การผลักดันเรื่องค่าแรงของแรงงาน การผลักดันเรื่องท่าเรือ รวมถึงแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว และพร้อมดำเนินการร่วมกับหอการค้าไทยอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการหารือในรายละเอียดของแต่ละประเด็นร่วมกันอีกครั้ง เพื่อบูรณาการการทำงาน ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของประเทศร่วมกัน

Back to top button