BCPG รับทรัพย์ 7 พันล้าน หลังขาย 9 โซลาร์ญี่ปุ่น 116.96 MW

BCPG ลงนามกับกลุ่มบริษัท Obton A/S เพื่อขายโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 9 โครงการ กำลังผลิต 116.96 MW มูลค่ารวมเกือบ 7 พันล้านบาท


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวม 116.96 MW ได้แก่

1.การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท BCPG Japan Corporation K.K. (BCPGJ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น และเป็นเจ้าของเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 1 โครงการ

2.การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 7 โครงการ (TK Interests)

3.การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท Huang Ming Japan K.K. (HMJ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นเจ้าของเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 1 โครงการ

โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ที่ถูกจำหน่ายกับกลุ่มบริษัท Obton A/S โดยมีราคาซื้อขายรวม 28,712 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 6,935 ล้านบาท

Back to top button