“ศาลปกครองเพชรบุรี” ยกฟ้อง “กกพ.” คดีเทพสถิต วินด์ฟาร์ม

ศาลปกครองเพชรบุรี ยกฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คดีเทพสถิต วินด์ฟาร์ม ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมให้คำสั่งทุเลาบังคับสิ้นสุด


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ ศาลปกครองเพชรบุรี คำพิพากษาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 หมายเลขดำที่ 53/2566 ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามคำขอของผู้ฟ้องคดี คือ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด (ผู้ฟ้อง) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้อง) ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น

โดยคดีดังกล่าว ซึ่งทาง บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด ฟ้องว่า กกพ. ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed – in Tarif (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับพลังงานลมปี 2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 ต่อมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้ฟ้องคดียื่นคำเสนอขายไฟฟ้าต่อผู้ถูกฟ้องคดี ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า

ทั้งนี้การไฟฟ้ามีสิทธิในการลดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าได้ตามข้อกำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าสัญญา Non-Firm โดยใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟ้า มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขาย 90 เมกะวัตต์ กำหนดเริ่มซื้อขายไฟฟ้าประมาณเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งมีการวางเงินค้ำประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าจำนวน 90 ล้านบาท พร้อมยื่นเอกสารประกอบรวมทั้งสิ้น 27 รายการ

ล่าสุดวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ 185/2566 ได้พิพากษายกฟ้อง และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573

สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ออกตามมติผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ 13/2566 (ครั้งที่ 841) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เฉพาะส่วนที่ไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ ตามคำสั่งศาล ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 สิ้นผลลงนับแต่วันที่ศาลมีคำพากษา

Back to top button