CPNREIT โชว์รายได้ปี 66 ทะลุ 5.8 พันล้าน แจกปันผล 1.1260 บาท ยีลด์สูง 10%

CPNREIT กวาดรายได้ปี 66 กว่า 5.8 พันล้านบาท สอดรับกับการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลรวม 1.1260 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนสูง 10%


นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT กล่าวว่า กองทรัสต์ CPNREIT มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของธุรกิจค้าปลีกและภาคการท่องเที่ยวไทย โดยธุรกิจศูนย์การค้าที่เป็นธุรกิจหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ในปัจจุบันทั้ง 7 โครงการ มีการฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว และมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

โดยภาพรวมปี 2566 ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ในปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของของศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานอยู่ในระดับสูงอยู่ที่ประมาณ 94% มีจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นและการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 5,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.0% จากปีก่อน และมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 3,936 ล้านบาท เติบโต 20.1% จากปีก่อน

ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาส 4/2566 กองทรัสต์มีรายได้รวม 1,526 ล้านบาท เติบโต 9.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,017 ล้านบาท เติบโต 12.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ประกอบกับแผนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมและการปรับปรุงโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้ประกาศจ่ายปันผลประจำไตรมาส 4 ปี 2566 ในอัตรา 0.2570 บาทต่อหน่วย กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 15 มีนาคม 2567

สำหรับความคืบหน้าในการเตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,100 ล้านหน่วย เพื่อเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (ช่วงต่ออายุ) และโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,014 ล้านบาทนั้น CPNREIT ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ช่วงปลายปี 2566

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในปี 2567 ซึ่งการลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยรักษาระดับรายได้จากการดำเนินงานของ CPNREIT ให้มีความต่อเนื่องและเติบโตในระยะยาว และยังทำให้ CPNREIT ยังคงรักษาการกระจายความเสี่ยงจากแหล่งที่มารายได้ของโครงการและทำเลที่ตั้งของทรัพย์สิน ตอกย้ำการเป็นกองทรัสต์ประเภทศูนย์การค้าและค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Back to top button