MTC ออกหุ้นกู้ 3 รุ่น ดอกเบี้ยสูง 4.95% จองซื้อ 14-16 พ.ค.นี้ โชว์เรตติ้ง BBB+

MTC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 3 รุ่น อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.95% ต่อปี เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค.นี้ ผ่าน 14 สถาบันการเงินชั้นนำ ระดมเงินรีไฟแนนซ์-ใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการ ทริสให้เรตติ้ง BBB+ แนวโน้ม “คงที่”


นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)

โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ประกอบด้วย

1.หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 22 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี

2.หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 21 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.80% ต่อปี

3.หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 27 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.95% ต่อปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และคาดการณ์ว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค.67 อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้อยู่ในระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 17 เม.ย.67 โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โต 15-20% พร้อมคุม NPL ให้ไม่เกิน 3.2% และเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้

โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของบริษัทฯ กว่า 30 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับการบริการสินเชื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพในมาตรฐานระดับโลก (World Class Thai Microfinance) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการเงินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมให้เป็นสุข รวมถึงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) ได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จนได้รับการรับรองผลการประเมิน ESG MSCI Index ในปี 66 ที่ระดับ AA ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (Customer Finance) และได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ระดับ A ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากการประเมินทางมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันอีกด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 66 บริษัทฯ มีสินเชื่อคงค้างทั้งสิ้น 143,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในไตรมาส 3 ที่มีสินเชื่อคงค้างทั้งสิ้น 138,742 ล้านบาท มีรายได้ 6,555 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ที่มีรายได้ 6,299 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,285 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานรวมในปี 66 บริษัทฯ มีรายได้รวม 24,526 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,906 ล้านบาท ในส่วนของจำนวนสาขาในไตรมาส 4 ปี 66 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 172 สาขา ทำให้ ณ สิ้นปี 66 บริษัทฯมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 7,537 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ

นอกจากนี้ ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ยังมีการดำรงอัตราส่วนของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (ค้างชำระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหนี้เงินให้สินเชื่อทั้งหมด (NPL Ratio) ที่ 3.11% ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3 ที่มีอัตราส่วนอยู่ที่ 3.18%

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

2.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK (โดยบุคคลรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 869 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย

3.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB Thai Digital Banking) โทร. 02-626-7777

4.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

5.บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

6.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000

7.บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800

8.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675

9.บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999

10.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500

11.บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) โทร.02-205-7000

12.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59

13.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543

14.บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 02-779-9000

Back to top button