ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ JCKD206A ใช้สิทธิเข้าประชุม 21 พ.ค.นี้

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ JCKD206A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ วันที่ 21 พ.ค. 67


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (16 พ.ค. 67) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ JCKD206A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

โดยตามที่ บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ JCK ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ JCKD206A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี และ (2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวดจำนวน 9 งวด กำหนดชำระพร้อมวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.75 ต่อปี ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้เรื่องต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

(1) การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เรื่อง การแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยไม่ชักช้ากรณีเกิดเหตุผิดนัดใด ๆ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด

(2) การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินต่อเจ้าหนี้รายอื่นมูลค่ารวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท

(3) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต.

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

Back to top button