CFARM ฤกษ์ดีเทรด 6 มิ.ย.นี้ ระดมทุน 200 ล้าน ขยายฟาร์มปศุสัตว์

CFARM เคาะราคาไอพีโอ 1.35 บาท/หุ้น ระดมเงินกว่า 200 ล้านบาท ขยายฟาร์มปศุสัตว์-ลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมลงสนามเทรด mai วันที่ 6 มิ.ย.67


นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) หรือ CFARM เปิดเผยว่า CFARM เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 149 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วน 25.69% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่าย กำหนดวันจองซื้อหุ้นระหว่างระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.67

ทั้งนี้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOB และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายธีรศักดิ์ ทวีปยมาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ UOB ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน CFARM กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 149 ล้านหุ้น กำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 1.35 บาท และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)  โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CFARM”

สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E)  ซึ่งมีส่วนลดจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 1.35 บาท ในขณะที่มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (Par Value) 1 บาท

นางสาวออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BYD เปิดเผยว่า CFARM ประกอบธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญาในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคา โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรือน รวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่เนื้อเป็นไปตามที่คู่สัญญากำหนด ในช่วงระหว่างปี 64-66 และงวด 3 เดือนปี 67 คู่สัญญา ประกอบด้วย เบทาโกร ซีพีเอฟ ซันฟู้ด พนัสโพลทรี่ สหฟาร์ม และแหลมทอง ปัจจุบันบริษัทมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 8 ฟาร์ม ประกอบด้วยโรงเรือนจำนวน 121 โรงเรือน ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันที่ 31 มี.ค.67 บริษัทมีความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 3.18 ล้านตัวต่อรอบการเลี้ยง หรือ 15.88 ล้านตัวต่อ

นายชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ CFARM  กล่าวว่า ภายหลังจากการระดมทุนบริษัทมีแผนลงทุนดังนี้ 1.เพื่อก่อสร้างฟาร์ม ปรับปรุงโรงเรือน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ 156.62 ล้านบาทภายในปี 69 โดยบริษัทมีแผนเพิ่มจำนวนโรงเรือนในการเลี้ยง ปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีแผนลงทุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 2.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 20 ล้านบาทภายในปี 68 และ 3.คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบางส่วน 15 ล้านบาทภายในปี 67

Back to top button