ก.ล.ต.ขยายเวลายื่นต่ออายุให้ความเห็นชอบ “บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน”

ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยขยายระยะเวลาการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบของบุคลากรเป็นวันที่ 1 ก.ย. ถึงวันทำการสุดท้ายของทุกปี เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในการยื่นคำขอดังกล่าวมากขึ้น


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน จากเดิมที่กำหนดให้ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบของบุคลากรได้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน – 15 ธันวาคมของทุกปี โดยขยายระยะเวลาเป็นวันที่ 1 กันยายน – วันทำการสุดท้ายของทุกปี เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรที่ยื่นขอต่ออายุความเห็นชอบ

โดยผู้ยื่นคำขอสามารถยื่นคำขอผ่านระบบ Online Registration and Approval System (ORAP) ของ ก.ล.ต. ที่ปรับปรุงใหม่ได้ตั้งแต่รอบการต่ออายุในปี 2567 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอภายใน 5 วันทำการ หากยื่นคำขอใกล้วันสิ้นสุดการได้รับความเห็นชอบ* และมีเอกสารหลักฐานหรือการอบรมไม่ครบถ้วน อาจทำให้ไม่สามารถได้รับความเห็นชอบได้ทันก่อนสิ้นการได้รับความเห็นชอบเดิม ส่งผลให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลงและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนกว่าจะดำเนินการขอความเห็นชอบใหม่แล้วเสร็จ

ดังนั้นทาง ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบพิจารณาระยะเวลาในการยื่นคำขอให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการต่ออายุความเห็นชอบไม่ทันกำหนด

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : *วันสิ้นสุดการได้รับความเห็นชอบของบุคลากร คือ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

Back to top button