เปิด 20 อันดับหุ้นถูก “Cover-Short” สูงสุด ณ 9 ก.ค.67

ข้อมูลสิ้นสุด 9 ก.ค.67 AWC มีปริมาณชอร์ตคงค้างเหลือมากสุด 581 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.82% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ BANPU มีมูลค่าการปิดสถานะชอร์ตด้วยการซื้อคืนสูงสุดจำนวน 34 ล้านบาท ด้าน TTB ถูก Short Sales สูงสุดจำนวน 38 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) ณ วันที่ 9 ก.ค.67 พบว่ามีหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวนทั้งหมด 405 หลักทรัพย์ โดยหุ้นที่คงสถานะขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนสูงสุด 5 อันดับแรก (รวมบัญชี NVDR) ประกอบด้วย

1.บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC จำนวน 581,130,843 หุ้น หรือคิดเป็น 1.82% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

2.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB จำนวน 536,763,441 หุ้น หรือคิดเป็น 0.55% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

3.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จำนวน 290,784,396 หุ้น หรือคิดเป็น 1.90% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

4.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC จำนวน 227,275,600 หุ้น หรือคิดเป็น 1.11% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

5.บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI จำนวน 201,461,200 หุ้น หรือคิดเป็น 1.17% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

ทั้งนี้ จาก 20 อันดับในตารางดังกล่าว พบ 1 หุ้นที่ถูก Cover Short สูงสุดเกิน 5 ล้านหุ้น ได้แก่

1.BANPU จำนวน 6,587,700 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ระดับ 5.20 บาท คิดเป็นมูลค่า 34,256,040 บาท

ขณะเดียวกันพบ 1 หุ้นที่ถูก Short Sales เพิ่มขึ้นสูงเกิน 20 ล้านหุ้น ได้แก่

1.TTB จำนวน 21,412,141 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ระดับ 1.80 บาท คิดเป็นมูลค่า 38,541,853 บาท

Back to top button