ZIGA เซ็น MOU “ทีเอสซีจี กรุ๊ป” พัฒนา-ก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชา-กัญชง หวังดันรายได้โต 


นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 บริษัทได้ลงนามทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการพัฒนา และก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชกัญชาและกัญชง กับ บริษัท ทีเอสซีจี กรุ๊ป จำกัด  โดยบริษัทฯ รับหน้าที่ในการรับสร้างโรงเรือนให้กับบริษัท ทีเอสซีจี กรุ๊ป ซึ่งบริษัทถือเป็นกลุ่มผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญหาจากภาครัฐ ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก และแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่มแพม ซึ่งถือเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดใหญ่  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจเหล็กโครงสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือในครั้ง ถือเป็นโครงการที่น่าสนใจ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯได้อย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจุบันพืชชนิดนี้ถือเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ได้รับการอนุญาตให้ปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ทำให้ความต้องการพืชกัญชงและกัญชามีมากขึ้นอย่างชัดเจนจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ จนทำให้การเพาะปลูกพืชไม่ทันกับความต้องการใช้ของอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันกระบวนการปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์จะต้องปลูกภายใต้โรงเรือนที่เหมาะสม ดังนั้น ทาง ZIGA จึงตัดสินใจเข้าไปร่วมในโครงการดังกล่าว และคาดหวังว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิม สร้างรายได้เพิ่มสนับสนุนเติบโตอย่างก้าวกระโดด”  

นอกจากนี้ บริษัทฯคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนของการก่อสร้างโรงเรือนในโครงการดังกล่าว โดยภายหลังจากที่ทำการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับทาง  THCG เป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไป จะต้องรอให้ทางทีเอสซีจีและวิสาหกิจชุมชนเลือกพื้นที่ในการก่อสร้างโรงเรือน และคาดว่าในการก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่นานเพื่อให้ทันต่อความต้องการ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ ZIGA รวมถึงวัตถุดิบหลักอย่างเหล็กกัลวาไนซ์ของทาง ZIGA  ซึ่งถือเป็นเหล็กที่เหมาะกับการสร้างเป็นโรงเรือนให้กับพืชเศรษฐกิจชนิดนี้  สามารถสร้างโรงเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีความคุ้มค่าในระยะยาว

ขณะเดียวกัน มองว่ายังมีโอกาสที่จะขยายช่องทางในธุรกิจรับสร้างโรงเรือนในอนาคตได้อีก โดยหากความร่วมมือในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ บริษัทคาดหวังว่าจะสามารถต่อยอดในการขยายช่องทางไปสู่การก่อสร้างโรงเรือนในรูปแบบอื่น ๆ ได้อีก

ด้าน ผศ.ดร.ภูธดา คุนผลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอสซีจี กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก และแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่มแพม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชงและกัญชา โดยบริษัทฯ มีโควตารับซื้อจากองค์กรเภสัชกรรมแห่งประเทศไทยและคาดว่าจะมีพื้นที่ในการเพาะปลูกจากการรวมกลุ่มร่วมกับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ มากกว่า 4,000 ไร่

Back to top button