SAWAD จบดีลดึง “ออมสิน” ร่วมทุน “เงินสดทันใจ” เข้าถือหุ้น 49%


บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด (FM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสำหรับลูกค้าชั้นดี และเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ

โดยดอกเบี้ยสินเชื่อจะอยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจปรับให้สูงขึ้นได้ตามความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจของ FM โดยธนาคารออมสินประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนในจำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (เป็นมูลค่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน FM จำนวนไม่เกิน 1,300,500,000 บาท และมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญเดิมใน FM จากบริษัท จำนวนไม่เกิน 198,900,000 บาท ในราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมหุ้นละ 306 บาท)

และบริษัทจะเข้าลงทุนใน FM เพิ่มเติม โดยมีมูลค่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน FM จำนวนไม่เกิน 1,300,500,000 บาท ในราคาหุ้นละ 306 บาทเช่นกัน ภายหลังจากการเข้าร่วมลงทุน ธนาคารออมสินจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ FM และบริษัทจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ FM และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จนั้น

โดยล่าสุด วันนี้ (22 มีนาคม 2564) ธนาคารออมสินได้เข้าร่วมลงทุนใน FM เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารออมสินและบริษัทต่างถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ FM ซึ่งส่งผลให้ FM สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

Back to top button